Zmenšiť textZväčšiť text

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce

s výzvou na podávanie cenových ponúk

Obec Malá Lehota, so sídlom Obecný úrad č. 383, 966 42  Malá Lehota v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote ,zverejňuje

 zámer priameho odpredaja svojho majetku