Zmenšiť textZväčšiť text

Obchodno - verejné súťaže

Obec Malá Lehota,  Obecný úrad 383,  966 42  Malá Lehota, IČO: 00 320 862

 (ďalej len „Vyhlasovateľ“)

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malá Lehota, ktorými sa určujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „OVS alebo „Súťaž“)