Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o uložení zásielky

Doručenie verejnou vyhláškou

Číslo písomnosti: OU-ZH-OCDPK-2021/005082

Zo dňa: 20.04.2021

Adresát: Peter Sztricska 

Adresa adresáta písomnosti: Malá Lehota

OZNAMUJEME

Učastníkovi konania, že mu je adresovaná doporučená listová zásielka do vlastných rúk (Rozhodnutie), vydané Okresným úradom Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, so sídlom Ul. M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom.

Z dôvodu nemožnosti doručenia písomnosti prostredníctvom poštového doručovateľa, doručuje sa písomnosť v zmysle §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade Malá Lehota č.383, 966 42 Malá Lehota a to počas úradných hodín Obecného úradu Malá Lehota.

Ak si účastník konania uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, bude Obecný úrad Malá Lehota považovať deň tejto lehoty  za deň jej doručenia.

V Malej Lehote, dňa: 12.07.2021