Zmenšiť textZväčšiť text

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 16.11.2023

Pozvánka

 

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. § 12 ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v a m

 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote,

 

ktoré sa uskutoční dňa

 

16. novembra 2023/ vo štvrtok / o 16:00 hodine

 

v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

Program :

1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

2.  Voľba návrhovej a mandátovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov

     Zápisnice

3.  Návrhy na vypracovanie Rozpočtu obce Malá Lehota na rozpočtové obdobie 2024 - 2026

4.  Plnenie rozpočtu obce Malá Lehota k 30.09.2023

5.  Zmena rozpočtu obce Malá Lehota – rozpočtové opatrenie č. 11

6. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce

7. Aktuality zo života obce

8.  Interpelácie poslancov a otázky občanov

9.  Záver

 


Zoznam aktualít: