Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na Zasadnutie OZ

 15.05.2024

  Malá Lehota, 10.05.2024

 

Pozvánka

 

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. § 12 ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v a m

 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote,

 

ktoré sa uskutoční dňa

 

15. mája 2024/ v stredu / o 16:00 hodine

 

v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

Program :

1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

2.  Voľba návrhovej a mandátovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.  Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

4. Zmena rozpočtu obce Malá Lehota na rok 2024 - rozpočtové opatrenie č. 5

5.  Plnenie rozpočtu obce Malá Lehota k 31.03.2024

6. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce

7.  Vedenie účtovníctva obce Malá Lehota externou firmou

8.  Príprava kultúrnych podujatí obce na rok 2024

9.  Rôzne

10. Aktuality zo života obce

11. Interpelácie poslancov a otázky občanov

12 .Záver

 

 

                                                                                              

 

                                                                                                                      Dušan Pacalaj


Zoznam aktualít: