Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na Zasadnutie OZ

 15.03.2024

Pozvánka

 

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. § 12 ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v a m

 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote,

 

ktoré sa uskutoční dňa

 

15. marca 2024/ v piatok  / o 16:00 hodine

 

v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

Program :

1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

2.  Voľba návrhovej a mandátovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice

3.  Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

4.  Plnenie rozpočtu obce Malá Lehota k 31.12.2023

5. Správa z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce

6. Komunitný plán sociálnych služieb , Programové obdobie 2024- 2027, s platnosťou do roku 2030

7. Menovanie členov DHZ Malá Lehota

8. Žiadosti neverejného poskytovateľa sociálnej služby o FPP – Samaritánka n.o., Dominik, n.o.

9. Rôzne

10.  Aktuality zo života obce

11.  Interpelácie poslancov a otázky občanov

12.  Záver

 


Zoznam aktualít: