Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na Zasadnutie OZ

 28.04.2023

Pozvánka

 

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. § 12 ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v a m

 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote,

 

ktoré sa uskutoční dňa

 

04. mája 2023/ vo štvrtok / o 16:00 hodine

 

v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

Program :

1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

2.  Voľba návrhovej a mandátovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice

3.  Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

4.  Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce

5.  Havarijný stav na strechách budov ZŠ s MŠ Malá Lehota a budovy školskej jedálne

6.  Čistiareň odpadových vôd Malá Lehota

7.  Zmena rozpočtu obce Malá Lehota – rozpočtové opatrenie č. 2,3,4,5

8.  Plnenie rozpočtu obce Malá Lehota k 31.03.2023

9.  Rôzne

10. Aktuality zo života obce

11. Interpelácie poslancov a otázky občanov

12 .Záver

 

 

                                                                                             

 

                                                                                                                      


Zoznam aktualít: