Zmenšiť textZväčšiť text

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT

 02.05.2024

Obec Malá Lehota zastúpená  starostom  obce Dušanom Pacalajom v  súlade s  §  6  ods. 1  zák.  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v   z.n.p. informuje o voľnom pracovnom mieste a zároveň v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ  REFERENT

 

S nástupom od  01.07.2024

 

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov :

ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou

pokročilé počítačové zručnosti (Microsoft Office, internet),

ovládanie slovenského jazyka po gramatickej, lexikálnej a štylistickej stránke,

prax vo verejnej alebo štátnej správe minimálne 2 roky

Osobnostné predpoklady :

Bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením, zvládanie záťažových situácií, spoločenské vystupovanie, komunikatívnosť.

Náplň práce:

Referent – kumulovaná funkcia:

 • Administratívne práce súvisiace so zabezpečením chodu kancelárie podateľne a zároveň kancelárie prvého kontaktu
 • Správa miestnych daní a poplatkov
 • Samostatné odborné vybavovanie agendy na úseku životného prostredia ( malý zdroj znečistenia ovzdušia, vodné stavby, vjazdy)
 • Ochrana prírody a krajiny – výruby drevín
 • Stavebná agenda – drobné stavby a stavebné úpravy
 • Register adries - vydávanie oznámení o určení, zrušení, zmene súpisného a orientačného čísla
 • Vydávanie potvrdení o veku stavby
 • Povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva – rozkopávky
 • Zabezpečovanie plnenia úloh obce v oblasti civilnej ochrany, krízového riadenia, obrany a hospodárskej mobilizácie po organizačnej, administratívnej a legislatívnej stránke
 • Vedenie pokladne – hotovostné platby
 • Osvedčovanie podpisov
 • Hlásenie v MR
 • Práca s informačným systémom DCOM, URBIS
 • Ostatné administratívne práce podľa pokynu nadriadeného
 • Správa obecného cintorína
 • Príprava Zasadnutia obecného zastupiteľstva a vyhotovenie zápisníc z obecného zastupiteľstva
 • Príprava zmlúv uzatváraných obcou
 • Príprava verejných obstarávaní
 • Štatistické výkazy
 • Organizovanie kultúrnych podujatí a občianskych obradov
 • Príprava VZN a interných smerníc
 • Správa webovej stránky obce a aplikácie obce

 

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 318/2018, ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. a súvisiacich predpisov

Druh pracovného pomeru a úväzok:

Hlavný pracovný pomer, plný úväzok

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania :

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Štruktúrovaný životopis  

Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania osobne do podateľne Obecného úradu v Malej  Lehote 383, 966 42 Malá Lehota  alebo elektronicky na email: ekonom@malalehota.eu,  spolu s požadovanými dokladmi alebo poštou na adresu :

Obec  Obecný úrad Malá Lehota 383, 966 42 Malá Lehota  do odvolania starostu obce

17.05.2024 – prvý pohovor

31.05.2024 – druhý pohovor 

 

Kontaktovať budeme len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.

Podmienkou pre zaradenie do výberového konania je uvedenie e-mailového kontaktu, nakoľko odpovede na žiadosti budú zasielané na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

 


Zoznam aktualít: