Zmenšiť textZväčšiť text

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície ÚČTOVNÍK, EKONÓM OBCE

 02.05.2024

Obec Malá Lehota zastúpená  starostom  obce Dušanom Pacalajom v  súlade s  §  6  ods. 1  zák.  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v   z.n.p. informuje o voľnom pracovnom mieste a zároveň v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

ÚČTOVNÍK, EKONÓM OBCE

 

S nástupom od  01.07.2024

 

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov :

ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou

pokročilé počítačové zručnosti (Microsoft Office, internet),

prax vo verejnej alebo štátnej správe minimálne 2 roky

Osobnostné predpoklady :

Bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením, zvládanie záťažových situácií, spoločenské vystupovanie, komunikatívnosť.

Náplň práce:

Účtovník, ekonóm – kumulovaná funkcia:

 

znalosti zákonov: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

•    práca s informačným systémom DCOM, URBIS

 • vypracovanie v spolupráci s organizáciami obce návrhu viacročného rozpočtu obce na nasledujúce tri
 • roky v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie,
 • priebežné sledovanie plnenia rozpočtu, vypracovanie návrhu rozpočtových opatrení, dodržiavanie
 • rozpočtových pravidiel,
 • zabezpečenie agendy dotácií z rozpočtu obce - príprava zmlúv o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 • a kontrola ich čerpania, zabezpečenie ich zúčtovania,
 • spracovanie štvrťročnej a ročnej účtovnej závierky obce a konsolidovanej účtovnej závierky a ich predkladanie do centrálneho IS Ministerstva financií SR,
 • zostavovanie poznámok, formulára vzájomných vzťahov,
 • vypracovanie záverečného účtu obce,
 • zabezpečenie včasného poskytovania prostriedkov štátneho rozpočtu na činnosť Materskej školy,
 • Základnej školy, spoločného obecného úradu, a pod. a kontroluje ich využitie,
 • finančné zúčtovanie príspevkov a dotácií preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu,
 • evidencia došlých faktúr, preskúmava ich vecnú správnosť a vykonáva opatrenia na ich včasnú
 • úhradu a zabezpečuje povinné zverejňovanie faktúr na webovom sídle obce,
 • evidencia odberateľských faktúr, preskúmava ich vecnú správnosť a sleduje ich úhradu,
 • účtovanie pokladničných dokladov,
 • vystavovanie objednávok,
 • vedenie, evidencia a účtovanie majetku obce,
 • sledovanie pohybu majetku, zaradenie, pridelenie inventárneho čísla, vyradenie majetku z evidencie,
 • odpisovanie majetku,
 • mzdy – účtovanie predpisov miezd, úhrad,
 • vypracovávanie a evidovanie interných dokladov,
 • komunikácia s audítorom, príprava podkladov pre overenie ÚZ audítorom,
 • vypracovanie daňového priznania,
 • zabezpečovanie bezhotovostných platieb prostredníctvom Internet - bankingu, kontrola bankových
 • výpisov,
 • na úseku volieb výkon finančného vyúčtovania volieb,
 • spracovanie štatistických a iných výkazov na základe zákona a požiadaviek štátnych orgánov
 • a organizácii,
 • predmetné zúčtovania – cestná doprava, stavebný poriadok, životné prostredie,
 • vykonávanie kontroly úhrad záväzkov obce,
 • zabezpečenie evidencie a vymáhanie pohľadávok obce,
 • pripravovanie zmlúv o dlhodobom prenájme majetku obce,
 • pripravovanie podkladov na vykonávanie inventarizácie,
 • spracovanie a predkladanie daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb za obec,
 • spracovanie konsolidovanej výročnej správy obce,
 • zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok,
 • plní povinnosti zriaďovateľa v komunikácii s Okresným úradom Banská Bystrica odbor školstva,
 • vypracovanie návrhov dodatkov k VZN, ktorých obsahom sú poplatky v školách a v školských zariadeniach
 • zúčastňuje sa na školení organizovaných pre samosprávu v oblasti vyplývajúcej z jej pracovnej náplne,
 • ročné vyúčtovanie, komunikácia s Mestským bytovým podnikom Nová Baňa, s.r.o.
 • rozpočtu obce,
 • plnenie ďalších úloh podľa potrieb obce a zadania nadriadeného .

 

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 318/2018, ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. a súvisiacich predpisov

Druh pracovného pomeru a úväzok:

Hlavný pracovný pomer, plný úväzok

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania :

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Štruktúrovaný životopis  

Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania osobne do podateľne Obecného úradu v Malej  Lehote 383, 966 42 Malá Lehota  alebo elektronicky na email: starosta@malalehota.eu,  spolu s požadovanými dokladmi alebo poštou na adresu :

Obec  Obecný úrad Malá Lehota 383, 966 42 Malá Lehota  do odvolania starostu obce

17.05.2024 – prvý pohovor

31.05.2024 – druhý pohovor 

 

Kontaktovať budeme len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.

Podmienkou pre zaradenie do výberového konania je uvedenie e-mailového kontaktu, nakoľko odpovede na žiadosti budú zasielané na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

 


Zoznam aktualít: