Zmenšiť textZväčšiť text

Verejná vyhláška - opätovné prerokovanie Návrhu Územného plánu II Veľká Lehota

 30.11.2022

Protokolové číslo : OCÚVL-S2022/00248 PNUPII                       Vo Veľkej Lehote dňa 24.11.2022

Vyvesené dňa :   30.11.2022

Zvesené dňa   :   30.12.2022

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Vyvesené na úradnej tabuli obce, uverejnené na internetovej stránke obce:

https://www.velkalehota.eu/-uzemny-plan-obce

Obec Veľká Lehota

obstarávateľ Územného plánu obce v zmysle § 16 zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebného zákona)

oznamuje

dotknutým orgánom verejnej správy, dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom, fyzickým a právnickým osobám a verejnosti

opätovné prerokovanie

Návrhu II. Územný plán obce Veľká Lehota

v súlade s § 22, zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o prerokovaní Územného plánu obce Veľká lehota sa zasiela dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom  a nadriadenému orgánu územného plánovania jednotlivo.

Dôvodom opätovného prerokovania je požiadavka obstarávateľa, Obce Veľká Lehota, nakoľko boli vznesené požiadavky na úpravu navrhovaného územného plánu obce, ktoré je potrebné prerokovať v súlade s § 22 stavebného zákona:

V návrhu II. boli doplnené rozvojové plochy mimo zastavené územie (č. 24-32 podľa označ. vo výkrese. č. 7), z toho jedna pre pre výstavbu rodinných domov a ostatné pre výstavbu individuálnych chát (jednotlivé pozemky). V dôsledku zmeny legislatívy boli upravené definície ochranných pásiem, tiež sa upravila terminológia podľa aktuálnej legislatívy.

V zmysle § 22 odseku 5, zákona č. 50 / 1976 Zb. v znení neskorších predpisov,  obce, samosprávne kraje a dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanoviská k návrhu Územného plánu obce Veľká Lehota do 30 dní odo dňa, keď o ňom boli upovedomené, doručením obstarávateľovi písomnou formou. Ak sa dožiadaný orgán, oslovený subjekt nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

Návrh II. „Územného plánu obce Veľká Lehota“   je vystavený počas 30 dní odo dňa zverejnenia na úradnej tabuli obce a zverejnený na internetovej stránke obce https://www.velkalehota.eu/-uzemny-plan-obce a na verejné nahliadnutie je prístupný na Obecnom úrade Veľká Lehota č. 52 v úradných hodinách.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k Návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia písomnou formou doručením na Obec Veľká Lehota, Obecný úrad č. 52, 966 41  Veľká Lehota. Na stanoviská doručené po tejto lehote sa neprihliada.

Jozef Mihál

 starosta obce


Zoznam aktualít: