Aktuality | Upozornenie na vypaľovanie suchých trávnych porastov

Nebezpečné vypaľovanie suchých trávnych porastov

Jarné počasie svojimi teplými, slnečnými dňami láka občanov do záhrad a na prechádzky do prírody.  Odrývajú sa  pozostatky jesene v podobe uschnutej trávy, kríkov a lístia. Pri peknom slnečnom počasí  sa občania často nechávajú v rámci  upratovania svojich pozemkov zlákať na vypaľovanie suchej trávy a kríkov na svojich záhradách a humnách. Na prvý pohľad “bezpečné“ vypaľovanie suchej trávy na malej ploche alebo  spaľovanie zhrabaných porastov, môže zapríčiniť požiar veľkých rozmerov. V prípadoch dlhotrvajúceho sucha, zvýšeného výskytu požiarov a vysokého požiarneho nebezpečenstva v lesoch, vyhlasuje Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom  čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

 Ak sa pozrieme na štatistiku požiarovosti za rok 2015  na  území okresov Žiar nad Hronom,  Žarnovica a Banská Štiavnica vzniklo spolu 172 požiarov a priame škody boli 190 430,- €. Pri týchto požiaroch nebola žiadna osoba usmrtená a dve osoby boli zranené. Oproti roku 2014 je nárast požiarov o 56 požiarov. Vychádzajúc z tejto štatistiky bolo najčastejšou príčinou vzniku požiaru vypaľovanie suchých trávnatých porastov a to v 61 prípadoch. V roku 2015 nebol spôsobený ani jeden lesný požiar.  

Veľmi dôležité je tiež pripomenúť, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi prísne zakázané v každom ročnom období a to nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331,- € , resp. v blokovom konaní do výšky 100,- € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi  je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596,- € .

Občania by sa mali oboznámiť aj s všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve  a  v niektorých prípadoch ho aj  zakazujú!

Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu. Je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov, ktorých odvoz zabezpečuje obec  alebo ho priamo vyvážať do zberných dvorov.

    Aj touto cestou chceme ľudí upozorniť na niektoré zásady, ktoré je fyzická osoba   pri  spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve  povinná dodržiavať:

  • sledovať klimatické podmienky, kontrolovať miesto spaľovania,
  • ukladať horľavé látky do upravených hromád tak, aby  neohrozovali svojim sálavým teplom alebo odlietajúcimi časticami okolie,
  • zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich prostriedkov na zabránenie rozšírenia ohňa,
  • vykonávať neustále kontrolu miesta spaľovania,
  • po skončení vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní a preventívne kontrolovať okolie po určitý čas.

 

pplk. Ing. Slavomír Búci
vedúci oddelenia požiarnej prevencie
ORHa ZZ Žiar nad Hronom

                                        

                                                          

                                                                                                     

Zoznam aktualít