Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
8/2019 Sponzorský príspevok Knauf Insulation,s.r.o.
500.00 €
7/2019 Sponzorský príspevok POĽAN s.r.o.
100.00 €
6/2019 Sponzorský príspevok VIA SERVIS,s.r.o.
150.00 €
5/2019 Predaj pozemku Obec Malá Lehota
900.00 €
4/2019 Sponzorský príspevok ANTHYA s.r.o.
100.00 €
3/2019 Sponzorský príspevok COOP Jednota, spotrebné družstvo
100.00 €
Príloha č.3 Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie z rozpočtu Obec Malá Lehota
120.00 €
2/1209 Úprava a doplnenie niektorých ustanovení zmluvy č.02-2016-OZV Waste transport, a.s.
0.00 €
1/2019 Dočasné užívanie motorového stroja LANGE CORPORATION SLOVAKIA,s.r.o.
20.00 €
EOZ-459-02-2017-DO Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve ENVIROPOL SK s.r.o.
0.00 €
23A/2018 Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy za rok 2018, audit konsolidovanej účtovnej závierky Ing. Margita Marková
900.00 €
8/BB/2018 Poskytnutie finančných prostriedkov Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad BB
10000.00 €
8/BB/2018 Poskytnutie finančných prostriedkov Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad BB
10.00 €
29/2018 vykonať pre objednávateľa Spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č.OPII-2018/7/1-DOP WIFI pre Teba PROROZVOJ,s.r.o.
600.00 €
27/2018 Otvorenie a vedenie bežného účtu Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
26/2018 Kúpa motorového vozidla Ján Vidan
1500.00 €
25/2018 Vzájomná spolupráca Obec OMICE
0.00 €
24/2018 Zriadenie a prevádzkovanie ZM ELT Management Company Slovakia s.r.o.
0.00 €
23/2018 Zabezpečenie praktického vyučovania Obec Malá Lehota
0.00 €
22/2018 Predmetný prívesný vozík Jaroslav Brigant, splnomocnený N.Novotnou
1500.00 €
VP/18/06519/005 Udelenie súhlasu -Licencie SOZA
241.20 €
VP/18/06519/003 Udelenie súhlasu -Licencie SOZA
92.40 €
KRHZ-BB-373-107/2018 bezplatné užívanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku KRHZ-BB
0.00 €
20/2018 Vykonanie umeleckého diela Hudobná skupina VEGA
300.00 €
19/2018 Vzájomná spolupráca pri realizácií projektu -630.výročie obce Malá Lehota Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
0.00 €
19/2018 Dodávka elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
2/2013 Poskytnutie finančných prostriedkov Obec Malá Lehota
1000.00 €
334/2018/ODDF Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2018 Banskobystrický samosprávny kraj
2000.00 €
17/2018 Doba spracúvania osobných údajov Made spol. s.r.o
0.00 €
01/2018 Oprava miestnej komunikácie - oprava výtlkov VIA SERVIS,s.r.o.
5847.12 €
16/2018 Prenájom nehnuteľnosti Obec Malá Lehota
208.00 €
21/2018 02-2016-OZV Úprava a doplnenie niektorých ustanovení zmluvy č.02-2016-OZV Waste transport, a.s.
0.00 €
18/2018 Zabezpečenie reklamy STROJSTAV spol.s.r.o.
350.00 €
15/2018 Sponzorský finančný dar AUTOSERVIS KOVOHRON VD
300.00 €
01/2018 Oprava miestnej komunikácie - oprava výtlkov VIA SERVIS,s.r.o.
11454.00 €
18-441-00988 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom Gajdošské fašiangy Fond na podporu umenia
6000.00 €
14/2018 Zabezpečenie praktického vyučovania Obchodná akadémia
0.00 €
13/2018 Predaj pozemku Obec Malá Lehota
2139.83 €
236/2018 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán GEODETIKA,s.r.o.
0.00 €
292592-2018 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka
0.00 €
292592-2018 Poskytnutie peňažných prostriedkov ako úver Slovenská záručná a rozvojová banka
270000.00 €
č. SOAZH/029-007/2018 Zabezpečenie praktického vyučovania SOA
0.00 €
A3055523 Aktivácia účastníckeho programu Orange Slovensko a.s.
0.00 €
A8628041 Aktivácia účastníckeho programu Orange Slovensko a.s.
0.00 €
00622930 Aktivácia účastníckeho programu Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Zmluva č.38 497 záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
V -355/2018 Predaj pozemku Obec Malá Lehota
0.00 €
VP/18/06519/002 Udelenie súhlasu -Licencie SOZA
33.60 €
12/2018 Prestavba bývalej Materskej školy na ,,Bytový dom." STROJSTAV spol.s.r.o.
370.00 €
18-441-00988 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom Gajdošské fašiangy Fond na podporu umenia
6000.00 €
11/2018 Vznik naviac prác UNISTAV NB,s.r.o.
5896.79 €
10/2018 Predaj pozemku Obec Malá Lehota
257.80 €
4419010309 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa
1091.04 €
9/2018 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Komunálna poisťovňa
287.54 €
8/2018 Úrazové poistenie poberateľov dávky v HN Komunálna poisťovňa
19.50 €
7/2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa
26.00 €
6/2018 Poskytnutie finančnej dotácie Obec Malá Lehota
180.00 €
5/2018 Verejné obstarávanie pre Mandanta: Prestavba objektu bývalej MŠ na Bytový dom. TORVO s.r.o.
2000.00 €
4/2018 Sponzorský finančný dar Knauf Insulation,s.r.o.
500.00 €
3/2018 Sponzorský finančný dar POĽAN s.r.o.
100.00 €
VP/18/06519/001 Udelenie licencie Používateľovi SOZA
33.60 €
2/2018 Sponzorský príspevok COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
150.00 €
14/2017 Zámena pozemku Obec Malá Lehota
0.00 €
13/2017 Poskytnutie finančných prostriedkov Obec Malá Lehota
0.00 €
206-200-2017 Hydrometeorologická pozemná stanica Obec Malá Lehota
25.00 €
12/2017 Viacúčelové ihrisko Malá Lehota PARA INVEST s.r.o.
146243.60 €
11/2017 Odvodňovací rigol UNISTAV NB,s.r.o.
0.00 €
VP/17/06519/005 Udelenie súhlasu -Licencie SOZA
19.20 €
7/02/2017/POI Výber dodávateľa služieb poistenia Mesto Žarnovica
20.00 €
V 876/2017 odpredaj pozemku Obec Malá Lehota
0.00 €
136/11072017 Dodatok č.1 ku Kúpnej Zmluve zo dňa 11.7.2017 Obec Malá Lehota
0.00 €
č.395/2017 Prestavba objektu bývalej materskej školy na Bytový dom. PROart s.r.o.
13800.00 €
č. VP/17/06519/004 Udelenie súhlasu -Licencie SOZA
81.60 €
č.372/072017 Záväzok zhotoviteľa zabespečovať pre objednávateľa realizáciu objednaných služieb ENVIROPOL SK s.r.o.
0.00 €
č. ZPZ 170717 Kopírovací stroj Konica Minolta C360 HaS Nitra, spol.s.r.o.
0.00 €
00000 Prestavba objektu bývalej materskej školy na Bytový dom. VO -TOR s.r.o.
300.00 €
136/11072017 Odkúpenie pozemku Obec Malá Lehota
1500.64 €
Štandart 17-20I. Dodávka elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
č. VP/17/06519/003 Udelenie hudobnej licencie - Zeter 25 Cup SOZA
92.40 €
108/2017 Ostaranie krojov a krojových súčastí Banskobystrický samosprávny kraj
2500.00 €
321/2017 poskytnutie dotácie pre DHZ Malá Lehota Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
278/2017 Predaj a kúpa okrasných kvetín Ján Rupek
189.50 €
245/2017 Vystúpenie HS LOJZO na podujatí ZETOR 25 CUP 2017 HS LOJZO
1600.00 €
VP/17/06519/002 Udelenie hudobnej licencie - Veľkonočná zábava SOZA
0.00 €
VP/17/06519/001 Udelenie hudobnej licencie - 30. Gajdošské fašiangy SOZA
0.00 €
206/2017 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
3/2017 poskytnutie sponzorského príspevku na prípravu 30.ročníka GF 2017 COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
150.00 €
2/2017 poskytnutie prostriedkov z rozpočtu Obce Malá Lehota Obec Malá Lehota
3000.00 €
3264 NBsieť internet NBsieť internet,s.r.o
9.94 €
1/2017 Kúpa pozemkov Obec Malá Lehota
469.70 €
5190032867 úrazové poistenie UoZ Komunálna poisťovňa
0.00 €
5190032866 úrazové poistenie-dávky v HN Komunálna poisťovňa
0.00 €
č. 02-2016-OZV Nakladanie s komunálnym odpadom Waste transport, a.s.
0.00 €
460/2016 kúpa a predaj prívesu za nákladný automobil - vojenská kuchyňa Obec Malá Lehota
60.00 €
459/2016 kúpa a predaj dvoch kusov plehového stánku (autobusová čakáreň)) Obec Malá Lehota
100.00 €
451/2016 pripojenie k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
VP/16/06519/003 Udelenie hudobnej licencie - Hodová zábava SOZA
0.00 €
20/2016 Zámena nehnuteľností Obec Malá Lehota
0.00 €
19/2016 Udelenie hudobnej licencie - ZETOR 25 CUP SOZA
0.00 €
18/2016 Zabezpečenie ozvučenia a hudobnej produkcie na podujatí ZETOR 25 CUP HANYS, s.r.o.
1870.00 €
17/2016 Poskytnutie sponzorského peňažného príspevku na oraganizáciu podujatia Zetor 25 CUP Knauf Insulation, s.r.o.
300.00 €
16/2016 elektronická komunikácia a poskytovanie iných elektronických služieb Dôvera zdravotná poistovňa, a.s.
0.00 €
15/2016 Predaj a kúpa motorového vozidla Praga V3S skriňa Obec Malá Lehota
400.00 €
14/2016 poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu Obce Malá Lehota - záujmové vzdelávanie Obec Malá Lehota
0.00 €
13/2016 poskytnutie prostriedkov z rozpočtu Obce Malá Lehota Obec Malá Lehota
0.00 €
12/2016 poskytovanie finanč. prostriedkov z rozpočtu Obce Malá Lehota - financovanie záujmového vzdelávania Obec Malá Lehota
0.00 €
11/2016 poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu Obce Malá Lehota Obec Malá Lehota
0.00 €
10/2016 výpožička materiálu civilnej ochrany Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Žarnovica
0.00 €
9/2016 Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016 Banskobystrický samosprávny kraj
600.00 €
8/2016 poskytnutie dotácie - Dobrovoľný hasičský zbor Dobrovoľná požiarna ochrana SR
2000.00 €
7/2016 zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
6/2016 Prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
02-2016-OZV Nakladanie s komunálnym odpadom Waste transport, a.s.
0.00 €
5/2016 Uzavretie budúcej zmluvy ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
4/2016 platobné poukážky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
3/2016 Udelenie licencie SOZA
0.00 €
2/2016 Zabezpečenie technickej služby - prevádzkovanie kamerového systému EPROM ELECTRONIC s.r.o.
0.00 €
1/2016 Komplexná poradenská činnosť charizma Zvolen, s.r.o.
3000.00 €
15/2015 Predaj obecného pozemku Obec Malá Lehota
210.45 €
578/20158 Vypracovanie projektovej dokumentácie - Projekt IP kamerový systém v obci Malá Lehota Ing. Ivan Kmeť
800.00 €
518/2/2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Viacúčelové ihrisko v obci Malá Lehota PROJEKT ATELIÉR, s.r.o.
3600.00 €
518/1/2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt - výstavba miestnej komunikácie v obci Malá Lehota PROJEKT ATELIÉR, s.r.o.
2400.00 €
646/2015 Prenájom pozemku Revitalizácia bytových domov s.r.o.
10.00 €
VP/15/06519/002 Udelenie licencie - Hodová zábava SOZA
0.00 €
14/2015 Odpredaj nehnuteľnosti Jozef Martinka, Jaroslav Martinka
3350.00 €
č. 475/2015/ODDF Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2015 Banskobystrický samosprávny kraj
0.00 €
381/2015 Určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR Sociálna poisťovňa
0.00 €
13/2015 Sponzorský príspevok - ZETOR CUP KOVACO s.r.o.
0.00 €
NZ 345/2015 Predaj a kúpa motorového samohybného pracovného stroja UN 053 Obec Malá Lehota
2300.00 €
12/2015 Vypracovanie energetických auditov Klima - Teplo designing, s.r.o.
0.00 €
VP/15/06519/001 Udelenie licencie - Zetor 25 cup SOZA
0.00 €
č.48/2015/§12/ZC Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
11/2015 telekominikačný paušál pre OcÚ Orange Slovensko a.s.
0.00 €
10/2015 telefónny paušál pre OcÚ Orange Slovensko a.s.
0.00 €
9/2015 Ortofotomapa Geodetica, s.r.o.
0.00 €
5190021231 Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi Komunálna poisťovňa
0.00 €
5190021140 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa
0.00 €
8/2015 Poskytnutie služieb webového geografického informačného systému spoločnosti GEODETICCA Geodetica, s.r.o.
0.00 €
č.30/2015/§ 54- VZ Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
7/2015 Kúpno - predajná zmluva Obec Malá Lehota
0.00 €
6/2015 Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Malá Lehota príjimateľovi na financovanie športovej činnosti FK Malá Lehota FK Malá Lehota
0.00 €
5/15 Uskutočnenie vystúpenia Štefan Hruštinec
800.00 €
č.15/27/50J/6 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
2/15 Sponzorský príspevok na GF 2015 COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
0.00 €
1/15 Darovacia zmluva Knauf Insulation, s.r.o.
0.00 €
HC23012215 Vytvorenie webstránky, domény a webhostingu webex media, s.r.o.
0.00 €
3/15 Komunitný plán sociálnych služieb obce pre obdobie 2014 - 2022 Miroslava Žilková
365.00 €
4/15 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2014-2022 Mgr. Pavol Kalmár
799.00 €

2016

2015

2014

2013

2012

2011