Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Streda 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30


      

Zhrnutie práce samosprávy obce v rokoch 2010 - 2014

 1. Rekonštrukcia spoločnej budovy kultúrneho domu, obecného úradu a zdravotného strediska
 2. Výmena strešnej krytiny na spoločnej budovy kultúrneho domu, obecného úradu a zdravotného strediska
 3. Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu
 4. Nové ozvučenie domu smútku a miestneho cintorína
 5. Asfaltovanie miestnych komunikácií: Horná Šajba, Debnárov štál (stred), Pod horou, Domčekov štál (stred)
 6. Oprava výtlkov a poškodení miestnych komunikácií
 7. Vybudovanie priepustov Hudcov štál, Závoz + nové zábradlie, Pacalajov štál
 8. Zhodnotenie budovy bývalej rímsko-katolíckej školy (fasáda a výmena štablónnych dosiek)
 9. Zbúranie budovy bývalej Štátnej ľudovej školy
 10. Likvidácia čiernych skládok odpadu
 11. Školstvo:
  - Mzdy a prevádzka základnej školy - navýšenie
  - Obnova detského ihriska (pieskovisko, lavičky, nátery)
  - Strecha na budove telocvične
  - Oprava schodiska do budovy telocvične
  - Výmena okien v základnej škole
  - Oprava vonkajšieho vodovodného potrubia v areáli základnej školy
  - Vysprávky a maľovanie v budove základnej školy a v telocvični
  - Oprava WC v materskej škole a pre stravníkov v ŠJ
  - Zakúpenie podlahoviny do šatne v telocvični
  - Finančné príspevky pre deti na MDD a Mikuláša
 12. Výsadba okrasných kríkov na verejných priestranstvách, opravy poškodeného majetku na verejnom priestranstve (lavičky, autobusové čakárne), osadenie lavičky pred predajňou COOP Jednoty u Blaškov
 13. Dokúpenie potrebného zariadenia do zdravotného strediska, do domu smútku na asfaltové ihrisko, do posilňovne, na OcÚ do kultúrneho domu(mimo rekonštrukcie, do kuchyne v kultúrnom dome nábytok, elektrická rúru, ohrievač vody, riad a oprava okna na výdaj stravy z kuchyne, zariadenie do dielne, odev pre požiarnikov, nákup 3 ks veľkokapacitných kontajnerov na komunálny a stavebný odpad, nákup 5 ks 1100 l nádob na komunálny a separovaný odpad, nákup vianočného osvetlenia, nákup kníh do knižnice, nákup 5 ks fotobuniek na verejné osvetlenie
 14. Opravy a nátery obecných brán, predajných stánkov, odkvapových žľabov a zvodov, zábradlí v budovách a popri miestnych komunikáciách (Blaškov štál, Brod), opravy prístreškov na obecných budovách
 15. Pravidelná aktualizácia oficiálnej webovej stránky obce
 16. Šport: Finančná podpora futbalovej súťaže, pranie dresov, využívanie priestorov telocvične zdarma
 17. Kultúra:
  - Oslavy 625. výročia prvej písomnej zmienky v obci
  - Oslavy 70. výročia SNP
  - Účasť a finančný príspevok na PHM účastníkom stretnutí Lehôt a Lhot
  - Zorganizovanie autobusových zájazdov do Kremnice a Podhajskej
  - Zorganizovanie hodovej tanečnej zábavy s hudobnou skupinou Akord z Červeného Kameňa
  - Divadelné predstavenia zo Žarnovice a Prenčova
  - Vianočné koledy FS zo Zlatých Moraviec a z Chrenovca- Brusno v kostole Panny Márie Matky Cirkvi
  - Hodové zábavné vystúpenia: Eminent – Bratislava, Štefan Hruštinec – Kolárovice
  - Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kultúrneho domu za účasti vdp. farára a hudobnej skupiny Kašubovci
  - Kultúrne leto: Šláger paráda, diskotéky

  Pravidelné akcie:
  Deň matiek, Stavanie mája, Jubilanti, Odpoludnie s dychovou hudbou z Hostí, Uvítanie detí do života, Rozlúčka s deviatakmi, Rozlúčka predškolákov s materskou školou, Detské Gajdošské fašiangy, Gajdošské fašiangy a tanečné zábavy
 18. Dopísanie kroniky obce za roky 2011-2014, vedenie Pamätnej knihy obce
 19. Potravinová pomoc – zabezpečenie a vydávenie potravinových balíčkov pre odkázaných občanov

  Získané finančné prostriedku mimo rozpočtu obce:
  - z rozpočtu VÚC BBSK na: - oslavy obce
  - gajdošské fašiangy (2x)
  - vonkajšiu úradnú tabuľu obce
  - obecnú knižnicu
  - kultúrne leto
  - z Ministerstva kultúry SR – gajdošské fašiangy (2x)
  - z Ministerstva financií SR - rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu
  - z Ministerstva dopravy SR - opravy miestnych komunikácií