Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Výsledky volieb

Počet osôb zapísaných v zozname voličov 754
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 583
Počet odovzdaných obálok 583
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 565
Počet zvolených poslancov 7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 579

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na funkciu starostu obce :
 1. Dušan Pacalaj, nezávislý kandidát  362
 2. Marta Tisovská, SMER – sociálna demokracia  217

Za starostu obce bol zvolený – Dušan Pacalaj

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
Počet platných hlasov
 1. Vladimír Debnár, SDS  341
 2. Jozef Toma, SMER – SD  300
 3. Štefan Debnár, Strana moderného Slovenska   293
 4. Maroš Pacalaj, Strana moderného Slovenska  289
 5. Koloman Kozák, SMER – SD   255
 6. Dušan Fuska, Strana moderného Slovenska  228
 7. Roman Baranec, Strana moderného Slovenska   225

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
Počet platných hlasov

 1. Jaroslav Rajnoha, PhDr., Strana moderného Slovenska  191
 2. Jaroslav Rajnoha, HZDS  142
 3. Vlasta Rajnohová, SMER – SD  137
 4. Maroš Petluš, KDH  121

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce v Malej Lehote
15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Malej Lehote podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov :

 1. Dušan Pacalaj, 52 r., podnikateľ, Malá Lehota č. 220, Pod horou, nezávislý kandidát
 2. Marta Tisovská, 58 r., ekonómka, Malá Lehota č.460, Blatina, SMER–sociálna demokracia

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote
15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Malej Lehote podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Roman Baranec, 43 r., živnostník, Malá Lehota č. 541, Blaškov štál, Strana moderného Slovenska
 2. Štefan Debnár, 40 r., vodič SAD, Malá Lehota č.483, Blatina, Strana moderného Slovenska
 3. Vladimír Debnár, 38 r., manažér, Malá Lehota č. 160, Pacalajov štál, SDS
 4. Dušan Fuska, 45 r., živnostník, Malá Lehota č. 429, Blaškov štál, Strana moderného Slovenska
 5. Koloman Kozák, 62 r., vodič, Malá Lehota č. 454, Domčekov štál, SMER-SD
 6. Maroš Pacalaj, 42 r., živnostník, Malá Lehota č. 221, Pod horou, Strana moderného Slovenska
 7. Maroš Petluš, 39 r., podnikateľ, Malá Lehota č. 486, Blaškov štál, KDH
 8. Jaroslav Rajnoha, PhDr., 43 r., živnostník, Malá Lehota č. 479, Pod horou, Strana moderného Slovenska
 9. Jaroslav Rajnoha, 46 r., stolár, Malá Lehota č. 410, Blaškov štál /hlavná cesta/, HZDS
 10. Vlasta Rajnohová, 54 r., ekonómka, Malá Lehota č. 524, Blaškov štál, SMER-SD
 11. Jozef Toma, 50 r., inštalatér, Malá Lehota č. 508, Dolná Šajba, SMER-SD

P R E H Ľ A D o zložení členov miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí
v roku 2014 v obci Malá Lehota

P. č.,Meno a priezvisko ,Bydlisko ,Delegovaný za politickú stranu, hnutie, koalíciu, menovaný starostom, Funkcia
 1. Eva Blašková, Malá Lehota č. 425, Blaškov štál SMER – sociálna demokracia, predseda
 2. Veronika Debnárová, Malá Lehota č. 160, Pacalajov štál ,Hnutie za demokratické Slovensko, podpredseda
 3. Ing. Zuzana Barancová ,Malá Lehota č. 541, Blaškov štál ,Strana demokratického Slovenska ,člen
 4. Mária Pacalajová, Malá Lehota č. 473, Blaškov štál - Nová ulica, Strana moderného Slovenska, člen
 5. Blanka Šmikniarová, Malá Lehota č. 505, Brôdok ,Kresťanskodemokratické hnutie, člen
 6. Anna Borošová, Malá Lehota č. 454, Blaškov štál , zapisovateľ

Voľby do orgánov samosprávy obcí v r. 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014
Pre VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod
 • politická strana
 • politické hnutie
 • koalícia politických strán a politických hnutí
 • nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom vyhotovení.

Pre VOĽBY STAROSTU OBCE podáva kandidátnu listinu

 • politická strana
 • politické hnutie
 • koalícia politických strán a politických hnutí
 • nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom vyhotovení.

Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu obce podľa osobitného zákona (§ 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) - získanie aspoň stredného vzdelania (§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania sú

 • výučný list,
 • vysvedčenie o záverečnej skúške,
 • záverečné vysvedčenie,
 • vysvedčenie o maturitnej skúške.

Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu o získaní vyššieho vzdelania.
Nezávislý kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva a starostu obce predkladá petíciu voličov podporujúcu svoju kandidatúru, na ktorej bude mať podpisy minimálne 100 voličov.

Miestna volebná komisia
Podľa § 14 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do miestnej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podáva kandidátne listiny do obecného zastupiteľstva najneskôr 55 dní predo dňom volieb (najneskôr 21. septembra 2014).
Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka oznamuje politická strana, politické hnutie alebo koalícia starostke obce.

Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 50 dní predo dňom volieb (najneskôr 26. septembra 2014).


ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĹOV OBCE
V zmysle zákona SNR č. 346/1990 Zb. § 16 ods. 9 o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamujeme, že počet obyvateľov Obce Malá Lehota je 883

OZNÁMENIE O POČTE VOLEBNÝCH OBVODOV A O POČTE POSLANCOV, KTORÍ MAJÚ BYŤ V NICH ZVOLENÍ
Obecné zastupiteľstvo v Malej Lehote podľa § 9 odst. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov na svojom zasadnutí zo dňa 19. júna 2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Malej Lehote vo volebnom období 2014 – 2018 bude mať 7 poslancov a to v jednom volebnom obvode.

POUČENIE PRE VOLIČA

 • Volič dostane dva hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.
 • Volič musí mať pri sebe preukaz totožnosti, ktorým sa preukazuje miestnej volebnej komisii.
 • Na zabezpečenie poriadku a dôstojného priebehu hlasovania vo volebnej miestnosti je volič povinný riadiť sa pokynmi predsedu miestnej volebnej komisie.
 • Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, inak mu miestna volebná komisia hlasovanie neumožní.

ZAPISOVATEĽKA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE
V súlade s § 11a osd.2 písm. c/ zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí znení neskorších predpisov, starostka obce Malá Lehota vymenovala za zapisovateľku miestnej volebnej komisie Annu Borošovú, bytom Malá Lehota č.454.
Starostka obce Malá Lehota podľa zákona SNR č. 346/1990 Zb. §10 o voľbách do orgánov samosprávy obcí, určila v obci Malá Lehota jeden volebný obvod a volebnú miestnosť malú sálu domu kultúry.

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 7. júla 2014 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.
Predseda NR SR Pavol Paška podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlásil voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obci a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

OZNÁMENIE

Obecné zastupiteľstvo v Malej Lehote na svojom zasadnutí dňa 19.06.2014 určilo pre voľby do orgánov samosprávy dňa 15.11.2014 jeden volebný obvod a počet poslancov, ktorý sa má zvoliť určilo na 7. Počet obyvateľov obce je 885.