Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Streda 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30


      

Vnútorná smernica obce pre rok 2019

Vnútorná smernica obce Malá Lehota

opoplatkoch za odplatné služby poskytované obcou pre obyvateľov obce ako

aj ostatné právnické afyzické osoby, ktorým obec služby poskytuje

pre rok 2019

Obec Malá Lehota vydáva túto smernicu vsúlade sustanovením §4 zákona č.369/1990 Zb. oobecnom zriadení vznení neskorších predpisov avzmysle zák. č. 116/1990 Zb. onájme apodnájme nebytových priestorov vznení neskorších predpisov.

Poplatníkom je fyzická aprávnická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon alebo vzáujme, ktorej je takýto úkon vykonaný.

Všetky poplatky sa platia do pokladne Obecného úradu vMalej Lehote (ďalej len OcÚ) asú splatné pri podaní žiadosti, najneskôr však do 3 dní po skončení akcie.

SADZOBNÍK POPLATKOV

1. Vyhlásenie oznamu miestnym rozhlasom 2,50 €

Od poplatku je oslobodené zdravotníctvo, pošta, cirkev, miestne predajne vprípadoch zmeny doby predaja auzatvorenia predajne ako aj oznamy oporuchách na inžinierskych sieťach, odstávke energií, opohreboch, okonaní kultúrnych, športových ainých podujatiach vpracovných dňoch (jedno podujatie 1x svýnimkou obecných akcií), ktoré sú poriadané organizáciami sídliacimi vobci, oznamy oschôdzach jednotlivých organizácií, oaktivitách školy, oaktivitách štátnych orgánov asamospráv, straty análezy.

2. Gratulácie (text + skladba) 2,00 €

3. Faxovanie: SR prvá strana 0,60 €

každá ďalšia strana 0,40 €

Zahraničie prvá strana 1,00 €

každá ďalšia strana 0,60 €

4. Skenovanie: jedna strana 1,00 €

5. Vyhotovenie fotokópie, formát A4 jedna strana 0,13 € obojstranne 0,16 €

formát A3 jedna strana 0,26 €

obojstranne 0,30 €

Poplatok neplatí zdravotníctvo, cirkev, spoločenské

organizácie aškolstvo – maximálne 25 ks za rok

6. Tlač dokumentov A4 0,20 €

7. Administratívne práce na žiadosť občana (jedna strana) 0,75 €

8. Potvrdenie pre školu na žiadosť študenta (dopravné spoje)

ainé potvrdenia 0,25 €

9. Oznámenie, rozhodnutie osúpisnom čísle 1,70 €

10. Potvrdenie oveku stavby 1,70 €

11. Prenájom vybavenia svadobky

do 50 osôb 8,50 €

51 – 100 osôb 15,00 €

nad 100 osôb 20,00 €

12. Zapožičanie obrusov 0,70 €

13. Zapožičanie:

- vybavenia svadobky (riady)mimo. obec priestorov

jedna kompletná sada na osobu 0,22 €

  • stolov mimo obec. priestorov 0,30 €/1 ks
  • stoličiek mimo obec. priestorov 0,10 €/1 ks

14. Príplatok za prenájom kuchyne

- bez používania elektr. aplyn.spotrebičov 3,00 €

- spoužívaním elektr. aplyn.spotrebičov

do 50 osôb 10,00 €

51 – 100 osôb 15,00 €

nad 100 osôb 20,00 €

15. Prenájom malej sály DK do 3 hod. do 12 hod.

vletnom období 15,00 € 20,00 €

vzimnom období 20,00 € 25,00 €

16. Prenájom malej sály DK na obchodné prezentácie

vletnom období 10,00 €/1 hod

vzimnom období 15,00 €/1 hod

17. Prenájom spojovacej miestnosti

vletnom období 5,00 €

vzimnom období 7,00 €

18. Prenájom zasadacej miestnosti OcÚ do 3 hod. nad 3 hod.

vletnom období 15,00 € 20,00 €

vzimnom období 20,00 € 25,00 €

19. Prenájom veľkej sály (celok KD) do 12 hod. nad 12 hod.

vletnom období 30 € 60 €

vzimnom období 50 € 80 €

20. Príplatok za upratovanie na požiadanie nájomcu 20 €

21. Pri poškodení a strate zariadenia, nábytku, obrusov, riadu, pohárov apod.

sa zaplatí celá nová nákupná cena obecného majetku

(Body 11 - 19 Smernice)

Využitie KD na oslavu krstu - ZDARMA

22. Zapožičanie výsuvného rebríka 2,50 €/1/2 dňa

5,00 €/deň

23. Zapožičanie murárskeho lešenia (bez dopravy) 10,00 €/týždeň

24. Vykonanie nevyhnutnej dopravy náklad. motor. vozidlom 20,00 €/hod

25. Vstup do posilňovne 0,50€/osoba/hod

Starosta obce je oprávnený poskytnúť zľavu, resp. odpustenie, ak je to vzáujme obce (napr. ZŠ sMŠ, požiarnikom, poľovníkom ainým organizáciám vobci apod.)

V Malej Lehote, dňa 30.11.2016

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Malej Lehote dňa 08.12.2017

uzn. č. 59/2017.

Dušan Pacalaj

starosta obce