Smútočné oznamy

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje, že

dňa 20.06.2018 nás navždy opustil

Milan Boroš

naposledy bytom Malá Lehota s.č. 166 vo veku 63 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 22.júna 2018, t.j. piatok.

O 15:30 hod. bude pohreb v miestnom cintoríne.

Príbuznej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.