Smútočné oznamy

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje,

že dňa 07. februára 2019 nás navždy opustil

Anton Boroš

vo veku 74 rokov, naposledy bytom Malá Lehota s.č. 163.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 08. februára 2019, t.j. v sobotu.

O 14:00 hod. bude pohreb v miestnom cintoríne.

Smútiacej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.