Smútočné oznamy

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje, že

dňa 01.10.2018 nás navždy opustila

HELENA RAJNOHOVÁ

naposledy bytom Malá Lehota s.č. 297 vo veku 97 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 03. obtóbra 2018, t.j. v stredu

O 16:00 hod. bude pohreb v miestnom cintoríne.

Príbuznej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.