Smútočné oznamy

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje, že

dňa 04.03.2018 nás navždy opustil

Ján Zimerman

naposledy bytom Malá Lehota s.č. 201 vo veku 63 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 06.apríla 2018, t.j. piatok.

O 15:00 hod. bude pohreb v miestnom cintoríne.

Príbuznej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.