Smútočné oznamy

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje, že

dňa 12.08.2018 nás navždy opustil

Milan Adamec

naposledy bytom Malá Lehota s.č. 63 vo veku 69 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 14 .augusta 2018, t.j. utorok.

O 15:00 hod. bude pohreb v miestnom cintoríne.

Príbuznej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.