Profil verejného obstarávateľa

Obec Malá Lehota je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/ 2006 Z. z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO") verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa zákona o VO. Zadávanie zákaziek zabezpečuje Obecný úrad Malá Lehota. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so zákonom o VO a Internou smernicou o verejnom obstarávaní.


Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

1. Zákazka je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

2. Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit, ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.

3. Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a ide o zákazku

    a) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur,

   b) ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je
        1. rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku  na poskytnutie služby alebo
        2. rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác

   c) na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia 40 000 eur.

Podľa § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní:

Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 § 9 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním; ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní jej zadanie najneskôr v deň jej zadania.


Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

a) verejná súťaž ( §51 zákona),
b) užšia súťaž (§52 zákona),
c) rokovacie konanie so zverejnením (§ 55 zákona),
d) priame rokovacie konanie (§58 zákona),
e) súťažný dialóg (§60 zákona)

Verejný obstarávateľ: Obec Malá Lehota

Profil verejného obstarávateľa

Sídlo: Obecný úrad č. 383, 966 42  Malá Lehota

Štatutárny zástupca: Dušan Pacalaj, starosta obce

Kontakty: Tel., fax: 045/68 97 519

E-mail: info@malalehota.eu

web: www.malalehota.eu

IČO: 00320862, DIČ: 2021111444
Bankové spojenie: VÚB Nová Baňa Číslo účtu: 3527422/0200

Verejný obstarávateľ môže zverejniť:

§ 22 ods. 2 zákona - predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie
§ 92 ods. 5- oznámenia používané vo verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku uverejniť na internete vo svojom profile. Ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávanie.


VO musí zverejniť:

- zákazku kde je predpokladaná hodnota (PH) nad 1000 € min. 3 pracovné dni (PD) pred

- § 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritériá" je verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky

- § 44 ods. 2 - verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile

- § 21 ods. 2 - správu o každej zákazke - zverejniť do 10 PD od uzatvorenia zmluvy

- § 49a - SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy , zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.

- § 67 ods. 6 - zverejnenie analýzy k použitej koncesii

- Po zriadení Elektronického úložiska na UVO - profil VO

Dokumenty na stiahnutie

Projektová dokumentácia - " Čistiareň odpadových vôd Malá Lehota "
Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní
(34.84 kb)

Nadlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Podlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Dokumenty na stiahnutie