Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Streda 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30


      

Obchodno - verejné súťaže

Obec Malá Lehota,  Obecný úrad 383,  966 42  Malá Lehota, IČO: 00 320 862
 (ďalej len „Vyhlasovateľ“)
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malá Lehota, ktorými sa určujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „OVS alebo „Súťaž“)
(21.08 kb)
BYT č. 1 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(76 kb)
(45.98 kb)
(53.61 kb)
(43.35 kb)
(21.08 kb)
(44.71 kb)
(53.61 kb)
(30.31 kb)
BYT č. 2 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(75 kb)
(21.08 kb)
(44.46 kb)
(42.24 kb)
(34.34 kb)
BYT č. 3 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(74 kb)
(56.96 kb)
(56.96 kb)
(42.24 kb)
(28.64 kb)
BYT č. 4 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(56.96 kb)
(21.08 kb)
(44.7 kb)
(41.05 kb)
(31.99 kb)
BYT č. 5 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(74 kb)
(21.08 kb)
(42.92 kb)
(41.05 kb)
(36.72 kb)
BYT č. 6 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(74 kb)
(21.08 kb)
(44.71 kb)
(49.38 kb)
(41.07 kb)
BYT č. 7 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(73.5 kb)
(21.08 kb)
(44.68 kb)
(49.38 kb)
(39.04 kb)
BYT č. 8 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(74 kb)
(21.08 kb)
(44.67 kb)
(41.07 kb)
(38.56 kb)
BYT č. 9 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(74 kb)
(21.08 kb)
(44.68 kb)
(41.07 kb)
(33.39 kb)
BYT č. 10 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(74 kb)
Znalecký posudok BYTOV s prílohami
Znalecký posudok BYTOV s prílohami
(5078.57 kb)

(137.38 kb)