Harmonogram zberu vyseparovaných zložiek KO na rok 2017

HARMONOGRAM ZVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU A SEPAROVANÝCH ZLOžIEK NA ROK  2017