Aktuality ZŠ a MŠ | Oznam

Prebehlo presťahovanie materskej škôlky do budovy základnej školy.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podielali na presťahovaní.

Zákon č. 464/2013, zo 04.12.2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V § 29 odsek 8 znie:
(8) Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy je
  1. 8 žiakov v triede nultého ročníka , 6 žiakov v triede nultého ročníka v neplnoorganizovanej základnej škole,
  2. 12 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci dvoch ročníkov prvého stupňa základnej školy,
  3. 11 žiakov v triede prvého ročníka,
  4. 13 žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka,
  5. 15 žiakov v triede piateho až deviateho ročníka
(16) Zriaďovateľ základnej školy môže určiť v osobitných prípadoch aj nižší počet žiakov v triede, ako je počet žiakov uvedený v odseku 8. Za osobitný prípad sa považuje

a) znížená dostupnosť žiakov do školy, za zníženú dostupnosť žiakov do školy sa považuje dĺžka dopravnej cesty vlakom alebo autobusom z miesta trvalého pobytu žiaka dlhšia ako 6 kilometrov
c) Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak je z celkového počtu žiakov školy viac ako 80 percent žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo
d) ďalšie prípady hodné osobitého zreteľa

Účinnosť : 01.09.2015

Zoznam aktualít