Aktuality | OZNAM - doručovanie žiadostí o voľbu poštou z cudziny - Referendum 2023

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o 

v o ľ b u     p o š t o u, 

doručením žiadosti o voľbu poštou z cudziny elektronicky (e-mailom) na  adresu: info@malalehota.eu,

najneskôr do 2.12.2022.

Zoznam aktualít