Aktuality | P o z v á n k a - ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Malá Lehota

Malá Lehota, 18.11.2022

P o z v á n k a

V zmysle § 13 ods. 4. písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   z v o l á v a m   týmto ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 25. novembra 2022, t. j. v piatok,  o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

Program :

 1. Otvorenie a privítanie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce Malá Lehota.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva. 
 6. Vystúpenie starostu obce.
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
 8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
 9. Osvedčenie výsledkov volieb, poverenie poslanca na zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva a určenie zástupcu starostu obce.
 10. Určenie platu starostu obce.
 11. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií.
 12. Návrh na schválenie členov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou.
 13. Príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2022, návrh na zloženie inventarizačných komisií.
 14. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2023.
 15. Diskusia
 16. Návrh na uznesenie a záver.

                                                                                             

                                                                                                                      Dušan Pacalaj


Zoznam aktualít