Aktuality | Výzva Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru

Obec Malá Lehota zverejňuje oznam Okresného úradu Žiar nad Hronom,  pozemkového a lesného odboru ako príslušného orgánu štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, ktorý v súlade so zákonom č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom zabezpečenia ochrany poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov proti burinám

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky.

Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho pozemku, môže uložiť pokutu až do výšky 33 000,- EUR.


 

Zoznam aktualít