Aktuality | Verejná vyhláška -

Oznámenie o začatí územného konania o využívaní  územia  a  nariadenie ústneho pojednávania.

    

Navrhovateľ:  Pozemkové spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov, Malá Lehota, zastúpené predsedom spoločenstva Júliusom Tisovským, so sídlom 966 42 Malá Lehota č. 369 , IČO: 31930573 podal dňa  02.05. 2022 na  obec Malá Lehota návrh na vydanie  rozhodnutia  o využívaní územia pre účel ťažby dolomitu – stavebného kameňa a to

„Plán využívania ložiska nevyhradeného nerastu – dolomitu v k.ú. Malá Lehota“

v katastrálnom území Malá Lehota na pozemku podľa CKN parc. č. 719/31 lesný pozemok o  výmere 5016,00 m2, ktorý je odčlenený z pozemku KN C parc. č. 719/21 geometrickým plánom č. 10935479-244/15, vyhotovený Viliamom Struhárom dňa 21.1.2016, overeným  Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym dňa pod č. 24/16, zo dňa 26.01.2016.

Navrhovateľ Pozemkové spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov zastúpené predsedom spoločenstva Júliusom Tisovským sa  rozhodol severne od obce Malá Lehota ťažiť ložisko nevyhradeného nerastu dolomitu – stavebný kameň. Vyťažený dolomit - stavebný kameň sa bude využívať ako podložná zmes na účely výstavby ciest a objektov.  Po vyťažení ložiska nevyhradeného nerastu bude zrealizovaná spätná rekultivácia a územie bude naďalej slúžiť na lesnú výrobu. Plochy vyťaženého územia budú vysvahované do bezpečného sklonu 1:1 tak, aby bola zachovaná celistvosť terénu. Plánované ťaženie ložiska je navrhnuté na ploche 5 016 m2

Uvedeným dňom bolo začaté územne konanie o využívaní územia .

V súlade § 36 ods. 1, § 36 ods.4 stavebného zákona stavebný úrad

   oznamuje

účastníkom konania a dotknutým orgánom, že je začaté územné konanie o využívaní územia „Plán využívania ložiska nevyhradeného nerastu – dolomitu v k.ú.  Malá Lehota“  a na prerokovanie návrhu 

  nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním,

ktoré sa uskutoční dňa

02. 06. 2022  o 09,30 hod.

so stretnutím na obecnom úrade v Malej Lehote.

Podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote (resp. v predĺženej lehote, ak o to požiadajú)  oznámia svoje stanovisko dotknuté orgány, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že s využívaním územia z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Stavebný úrad, v zmysle ustanovenia § 42 ods. 5 stavebného zákona, upozorňuje účastníkov územného konania o využívaní územia, že v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní, v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Malá Lehota a www.malalehota.eu. Za doručenie oznámenia sa pokladá posledný deň jeho vyvesenia resp. zverejnenia.  Vyvesenie oznámenia je potrebné  zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým – vyhlásením v rozhlase,  prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na  úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Do podkladov rozhodnutia  možno  nahliadnuť pred dňom ústneho  pojednávania na Mestskom úrade v Novej Bani, Námestie slobody č. 1 v kancelárii  č. dverí 3 (v úradných hodinách PO,  PI od 8,00 hod. do 15,00 hod. ST od 8,00 hod., do 16,00 hod.) a pri ústnom pojednávaní. Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy (§ 26 zákona o správnom poriadku):


(294.13 kb)

Zoznam aktualít