Aktuality | Oznámenie o strategickom dokumente: Zelený kraj - stratégia environmentálnej politiky BBSK - Envirostratégia BBSK

Na základe žiadosti BBSK na zverejnenie strategického dokumentu: "Zelený kraj - stratégia environmentálnej politiky BBSK - Envirostratégia BBSK" oznamujeme občanom, že dokument je zverejnený v prílohe tohto oznamu na webovej stránke obce Malá Lehota, prípadne občania môžu nahliadnuť na obecnom úrade.

Prípadné stanoviská je možné doručiť na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložíek životného prostredia kraja, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica  do 15 dní od doby zverejnenia tohto oznámenia.

Zoznam aktualít