Aktuality | Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

25. november je Medzinárodným dňom eliminácie násilia na ženách. Pri tejto príležitosti sa Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom zapojilo do kampane zameranej na problematiku násilia na ženách, s cieľom zvyšovať informovanosť a právne povedomie v tejto oblasti.

Násilie na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú za následok telesnú, sexuálnu, duševnú ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote.

Násilie sa najčastejšie vyskytuje v rodinách a partnerských vzťahoch, pričom násilník zvykne svoju obeť izolovať od priateľov, rodiny a okolitého prostredia.

V prípade, ak ste obeťou násilia, alebo máte podozrenie, že vo vašom okolí dochádza k násiliu  oznámte túto skutočnosť na polícii 158, alebo linke tiesňového volania 112.

Oznámenie môžete urobiť aj anonymne na prokuratúre, súde alebo príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie je 0800 212 212. 

OR PZ v Žiari nad Hronom

Zoznam aktualít