Aktuality | Povinnosť registrácie chovu ošípaných a prasacia amnestia

Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Registrácia  chovov domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných – AMO patrí k základným elementom manažmentu boja s touto nákazou. Neregistrované chovy ošípaných, ktoré nie sú pod kontrolou patria často medzi tie, kde je biologická bezpečnosť na veľmi nízkej úrovni a preto predstavujú stály a trvalý zdroj možného šírenia nákazy k iným chovateľom a to ako komerčným, alebo nekomerčným.

Chov viacerých kusov ošípaných, ako 1

V prípade že chováte alebo  máte záujem chovať viac kusov ošípaných ako 1  je potrebné zaslať, alebo priniesť  na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat (v prílohe). Po vykonaní kontroly, ak všetko bude v poriadku Vám inšpektor RVPS pomôže vypísať Tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat ( CEHZ  Žilina) a potvrdené tlačivo zašleme do Žiliny, kde bude farma zaregistrovaná a bude Vám pridelené číslo farmy. Následne pri zakúpení zvierat budete tieto prihlasovať do CEHZ, kde budete tiež nahlasovať ich zabitie pre vlastnú potrebu, prípadne predaj, alebo úhyn, teda akékoľvek zmeny – toto všetko Vám inšpektori  RVPS vysvetlia.

Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti ustanovuje náležitosti žiadosti vlastníka hospodárskych zvierat, držiteľa hospodárskych zvierat alebo osoby oprávnenej disponovať s hospodárskymi zvieratami, a to konkrétne žiadosť musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu–podnikateľa, a obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,

b) adresu chovu alebo adresu miesta vykonávania činnosti,

c) druh a rozsah vykonávanej činnosti,( druh a počet zvierat, ktoré chcete chovať)

d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za chov hospodárskych zvierat,

e) doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov

hospodárskych zvierat, a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat,

f) prílohou je vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.

            Pri registrácii chovu hospodárskych zvierat veterinárny inšpektor posúdi spôsobilosť objektu/miesta, kde má byť nový chov registrovaný. Spôsobilosť objektu na chov hospodárskeho zvieraťa sa rozumie splnenie zákonných požiadaviek týkajúcich sa priestorových, technických, materiálnych, personálnych požiadaviek podľa osobitných predpisov (napr. ochrana zvierat, krmiva, VŽP) a veterinárne požiadavky podľa zákona. Veterinárni inšpektori RVPS pri kontrole objektu na chov hospodárskych zvierat v prvom rade kontrolujú pohodu zvierat tzv. podmienky chovu a optimálne podmienky pre zvieratá (dostatočný ustajňovací priestor, výbeh, dostatok vody, krmív, podstielku, priestor na hnoj atď.).

           Ďalej je potrebné, aby ste preukázali, že máte oprávnenie používať pozemok a stavbu, kde budú zvieratá chované – teda ak sa jedná o Váš pozemok a stavbu budeme potrebovať číslo parcely, aby sme si mohli vyhľadať list vlastníctva, ak nie ste vlastníkom, budeme potrebovať nájomnú zmluvu, alebo súhlas vlastníka s chovom.

Takže je potrebné, aby ste vypísali Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat, ktorá je v prílohe a zaslali, alebo priniesli  na adresu:

Regionálna veterinárna a potravinová správa

Ul. SNP 612/120

965 01 Žiar nad Hronom

alebo na e-mailovú adresu: podatelna.ZH@svps.sk

v žiadosti nezabudnite uviesť telefonický kontakt.

Všetky informácie k registrácii chovov dostanete na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Žiar nad Hronom  na telefónnom čísle 045/6733192.

Registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti  s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

1. Registrácia chovov, ktoré už toho času chovajú jednu ošípanú na domácu spotrebu a nie sú registrované v CEHZ

chovateľ si na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len „RVPS“), obci alebo na regionálnych pracoviskách Plemenárskych služieb SR, š.p. vyžiada alebo vytlačí z webovej stránky ŠVPS SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo Plemenárskych služieb SR, š.p.  tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ (príloha č.1).

 • vyplní všetky náležitosti podľa návodu na vyplnenie
 • vyplnené tlačivo zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat - ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina (ďalej len „CEHZ“
 • bez vyplnenia povinných polí v registračnom tlačive, nebude žiadosť spracovaná a žiadateľ nebude zaregistrovaný v CEHZ
 • CEHZ pridelí a zašle chovateľovi registračné číslo chovu, ktoré bude v tvare 6 –miestneho alfanumerického jedinečného kódu začínajúceho písmenom  „D" a ďalej päť číslic (napr. D12345)
 • pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.

Chovy registrované v CEHZ začínajúce písmenom „D“ sú chovy so špeciálnym režimom, nie sú to klasické chovy na chov zvierat. Tieto chovy slúžia na domáce zabíjačky, prípadné dochovanie zvierat do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou. Z tohto chovu nebude možné ošípanú odsunúť do iného chovu.

Každý chovateľ môže mať len jedno registračné číslo chovu „D“, ktoré je v CEHZ spárované s rodným číslom.

2. Registrácia chovu ošípanej, ktorý získava ošípanú na domácu spotrebu nákupom od registrovaného chovateľa

chovateľ zvierat, ktorý nie je registrovaný v CEHZ a ktorý chce kúpiť jednu ošípanú na vykonanie domácej zabíjačky alebo si ju chce dochovať do jatočnej hmotnosti od registrovaného chovateľa musí vyplniť 2 tlačivá:

 1. tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“
 1. tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ - časť na uvedenie registračného čísla nevyplňuje.

TLAČIVÁ a ďalšie informácie nájdete na tomto linku:  https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp

 • je potrebné uviesť všetky náležitosti, ktoré tlačivá požadujú
 • s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu predávajúci
 • predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, registračné číslo chovu zapíše až po jeho pridelení v CEHZ
 • predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva sa žiadny kód udalosti)
 •  k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu
 • ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým zatiaľ neregistrovaným chovateľom ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovateľa
 • tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ zasiela kupujúci do CEHZ, prípadne po dohovore s kupujúcim (ochrana osobných údajov – rodné číslo) môže toto tlačivo zaslať aj predávajúci naraz spolu spárované s „Hlásením zmien v chove ošípaných“ a tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“
 • CEHZ na základe vyplneného tlačiva „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ pridelí a zašle chovateľovi 6 – miestne registračné číslo chovu začínajúce písmenom „D“
 • pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.

3. Každý ďalší nákup ošípanej na domácu spotrebu

 • pri každom ďalšom nákupe zvierat na domácu spotrebu, chovateľ, ktorý už má pridelené registračné číslo z CEHZ, vyplní tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“
 • s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu predávajúci. V tlačive musí byť zapísané aj registračné číslo chovukam sa zviera premiestňuje (napr. D12345)
 • predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, zapíše aj registračné číslo chovu kam zviera premiestňuje (napr. D12345)
 • predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva sa žiadny kód udalosti)
 • k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu
 • ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým chovateľom ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovateľa.

POZOR!

Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp), pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ („D“). Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona.

Zoznam aktualít