Aktuality | Pozvánka na Zasadnutie OZ v Malej Lehote, 07.02.2020

Pozvánka

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. § 12 ods. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote,

ktoré sa uskutoční dňa

07. február 2020 / piatok / o 16.00 hodine

v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Dušan Pacalaj, starosta obce

                           

Zoznam aktualít