Aktuality | Projekt : Wifi pre teba

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071VS892

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Malá Lehota, Č.383, 966 42 Malá Lehota

Miesto realizácie: Obec Malá Lehota

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Obecný úrad (48,49987304 ; 18,57033312)
  2. Obecný úrad (48,50004099 ; 18,57046187)
  3. Škola (48,49867158 ; 18,56973499)
  4. Škola (48,4984974 ; 18,56993616)
  5. Telocvičňa (48,49894528 ; 18,57087761)
  6. Školská jedáleň (48,49835343 ; 18,5693112)
  7. Budova bývalej školy (48,49810638 ; 18,56828123)
  8. Budova pošty (48,49849917 ; 18,56886595)
  9. Stĺp (48,50136327 ; 18,5711807)
  10. Kultúrny dom (48,50003744 ; 18,57016683)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 23.09.2019.  

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Zoznam aktualít