Aktuality | Byty na predaj

Obec Malá Lehota,  Obecný úrad 383,  966 42  Malá Lehota, IČO: 00 320 862
 (ďalej len „Vyhlasovateľ“)
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malá Lehota, ktorými sa určujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „OVS alebo „Súťaž“)
(21.08 kb)
(45.98 kb)
(53.61 kb)
(43.35 kb)
BYT č. 1 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(76 kb)
(21.08 kb)
(44.71 kb)
(53.61 kb)
(30.31 kb)
BYT č. 2 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(75 kb)
(21.08 kb)
(44.46 kb)
(42.24 kb)
(34.34 kb)
BYT č. 3 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(74 kb)
(21.08 kb)
(56.96 kb)
(42.24 kb)
(0 b)
BYT č. 4 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(74 kb)
(21.08 kb)
(44.7 kb)
(41.05 kb)
(31.99 kb)
BYT č. 5 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(74 kb)
(21.08 kb)
(42.92 kb)
(41.05 kb)
(36.72 kb)
BYT č. 6 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(0 b)
(21.08 kb)
(44.71 kb)
(49.38 kb)
(41.07 kb)
BYT č. 7 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(73.5 kb)
(21.08 kb)
(44.68 kb)
(49.38 kb)
(39.04 kb)
BYT č.8 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(74 kb)
(21.08 kb)
(44.67 kb)
(41.07 kb)
(38.56 kb)
BYT č. 9 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(74 kb)
(21.08 kb)
(44.68 kb)
(41.07 kb)
(33.39 kb)
BYT č. 10 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(74 kb)
Znalecký posudok BYTOV s prílohami
Znalecký posudok BYTOV s prílohami
(5078.57 kb)

Zoznam aktualít