Aktuality | Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Obec Malá Lehota ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad , týmto upozorňuje občanov - daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane a poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a VZN Obce Malá Lehota č. 5/2019, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr, a to buď zaplatením v pokladni Obecného úradu Malá Lehota, alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám.

Zoznam aktualít