Aktuality | Zmena Sadzobníka správnych poplatkov od 1.januára 2018

Upozorňujeme Vás na zmenu správnych poplatkov za úkony vykonávané obcou:

1. Položka

  a)   Vyhotovenie   odpisu   (fotokópie),   listinnej   podoby

      elektronického   dokumentu,   výpisu   alebo   písomnej

      informácie   z   úradných   kníh,   úradných   záznamov,

      evidencií,   registrov   listín   a   zo   spisov   alebo   súkromných

      spisov   v   úradnej   úschove,   za   každú   aj   začatú   stranu                    

       z    1,50   eura na  2 €

   c)   Osvedčenie   odpisu   (fotokópie),   listinnej   podoby

      elektronického   dokumentu,   výpisu   alebo   písomnej

      informácie   z   úradných   kníh,   úradných   záznamov,   registrov

      listín   a   zo   spisov   alebo   súkromných   spisov   v   úradnej

      úschove,   za   každú   aj   začatú   stranu v   slovenskom   jazyku                                                                                         

       z   1,50   eura na 2 €

2. Položka

1.   Osvedčenie     

a)   podpisu   na   listine   alebo    na   jej   rovnopise,   za   každý   podpis       

      z  1,50 eura  na 2 €      

Zoznam aktualít