Aktuality | Upozornenie Stredoslovenskej energetiky pre občanov

Upozornenie

Pre pochopenie výkonu zákonných oprávnení spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. pri odstraňovaní a/alebo okliešťovaní stromov v ochrannom pásme elektrického vedenia a lepšiu informovanosť vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú nadzemné elektrické vedenia, považujeme za dôležité poukázať na nasledujúce skutočnosti:

Podľa § 11 ods. 2 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike činnosti podľa odseku 1 písm. a), b), c), a e) je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinná vopred oznámiť vlastníkovi, to neplatí, ak ide o

a) bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,

b) stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku,

c) poruchy, údržbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete a počas ich odstraňovania.

Podľa § 43 ods. 4 a 5 Zákona č. 251/2012 Z.z o energetike je zakázané v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením:

4.  a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku

f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť  prevádzky sústavy.

5. Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že  tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

Podľa Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vlastník, správca alebo nájomca pozemku,   na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.

Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva podľa Zákona o energetike dozor nad dodržiavaním povinností osôb podľa §11 a § 43 s osobitným zreteľom na plnenie povinností iných osôb, ktorým sú ukladané povinnosti týkajúce sa plnenia úloh uvedených v § 89 ods. 1 písm. a),                                           Podľa § 91 ods. 1 písm. b) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu držiteľovi povolenia alebo inej osobe vo výške od 300 eur do 150 000 eur za porušenie povinností v ochranných pásmach sústavy.

V prípade, ak vlastník pozemku nebude rešpektovať oprávnenia SSE - D, a.s. na vstup na pozemok resp. na uskutočnenie odstraňovania a/alebo okliešťovania porastov v ochrannom pásme elektrického vedenia, a bude brániť SSE - D, a.s. vo výkone týchto oprávnení, bude SSE - D, a.s. považovať takéto konanie vlastníka pozemku za porušenie Zákona o energetike a oznámi to Slovenskej obchodnej inšpekcii.

V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností vlastníka pozemku vznikne SSE -D, a.s. škoda, bude   SSE - D, a.s. nútená si vzniknutú škodu od daného vlastníka nehnuteľnosti nárokovať v občiansko - súdnom konaní (podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti).

Zároveň poukazujeme na skutočnosť, že zabránenie vstupu SSE - D, a.s. na pozemok môže dôjsť k spáchaniu trestného činu:

- všeobecného ohrozenia podľa § 284 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z., (kto úmyselne vydá ľudí  do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí poruchu, či haváriu elektriny, alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

- poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia - podľa § 286 Trestného zákona - kto úmyselne ohrozí prevádzku energetického zariadenia a spôsobí poruchu prevádzky energetického zariadenia potresce sa odňatím slobody na štyri až osem rokov.                                                                 

Zoznam aktualít