Aktuality | Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy

Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole sa na Materskej škole Malá Lehota uskutoční prijímanie detí pre nový školský rok 2017/2018.

Zápis detí do materskej školy sa uskutoční od 15. marca 2017 do 15. apríla 2017.

Podmienky prijímania detí do MŠ:

a) dieťa od 3 do 6 rokov veku

b) dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky

c) dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa školy dodatočne odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky.

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa deti do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Zoznam aktualít