Aktuality | Oznámenie - verejná vyhláška

" 9368 - MALÁ LEHOTA - Hubačov štál - Rek. NNS, 6 chát Myslivec "

Účelom výstavby je zabezpečiť plynulú dodávku elektrickej energie do verejnej distribučnej siete v požadovanej kvalite a prevádzkovej spoľahlivosti.

Trasa projektovaného nového NN vzdušného vedenia sa bude realizovať ponad obecné, ako aj súkromné pozemky v katastrálnom území Malá Lehota. Vedenie križuje miestnu komunikáciu a pôjde v trase od jestvujúcej TS jestvujúcou trasou NN vedenia po jestvujúcich stĺpoch, kde je potrebné vymeniť 2 stĺpy za nové. Dĺžka trasy je 310 m.

Z existujúcej TS 456/ts/Malá Lehota - Hubačov. štál sa z voľného vývodu NN rozvádzača vyvedie nové NN káblové vedenie závesným káblom Retilens 3xl20+70mm2. Nový závesný kábel bude vedený po exist. podperných bodoch pod exist. NN vedením AlFe6 3x70+50mm2. Nový Retilens sa ukončí v novej skrini VRIS2, ktorá sa umiestni na exist. podpernom bode č. 10, pri č. domu 104. Zo skrine VRIS 2 sa napojí vedenie smer č.d. 110 a vedenie smer vysielač. V trase vedenia je potrebné vymeniť dva exist. rohové podp. body č.4 a 6 za 10,5/15 podľa výkresu č.2. Na začiatku a na konci závesného vedenia sa umiestnia obmedzovače prepätia LVA 280, ktoré sa zapoja na závesný kábel pomocou prepichovacích svoriek. V trase vedenia Retilens budú tri kotevné úseky:

1.  Exist. TS - p.b.č. 4;  2. P.b.č.4 - p.b.č.7 a 3. P.b.č.7 - p.b.č.10.

Na trafostanicu sa doplní vývodová rúra pre nový retilens 3x120+70mm2. Všetky domové prípojky ostanú napojené na existujúce AFe vedenie.

Zoznam aktualít